Adatvédelmi Irányelvek

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az Allify-Consulting.hu által folytatott adatkezelési elveket és gyakorlatokat tartalmazza, hatálya a weboldal minden látogatójára kiterjed.

Adatkezelési elvek:

Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait. 

Adatkezelő a GDPR rendeletben foglaltaknak megfelelően a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az adatkezeléssel érintett számára  átláthatóan végzi.

A személyes adatok gyűjtése csak egyértelműen meghatározott és jogszerű célból történik, marketing és remarketing célú felhasználásra. 

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintett azonosítását csak a szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője: Varga Ágnes ev.

Székhely: 1043 Budapest Kassai utca 21. 6/23.

Értesítési cím: 1064 Budapest Szondi utca 51/B 4. em. 407.

Kapcsolat: 

 • e-mail: info@allify-consulting.hu
 • telefon: +3630 665 9122
 • egyéb: a weboldal “Kapcsolat” aloldalán található űrlapon keresztül.

2. Adatok

Google Analytics:

A honlap böngészésekor anonim módon egyedi azonosítót kapsz, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő-, illetve befejező időpontját és a látogatott oldalakat. 

Google Adatvédelmi Irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Google Cloud Adatvédelmi Irányelvek: https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice?hl=en_US&_ga=2.62443364.-99226389.1620998685 

Tag Manager:

A Google Analytics felé továbbítja a weboldal felhasználói adatokat anonim módon.

MailerLite:

A weboldalon lehetőséged van feliratkozni az email-listára, amennyiben a weboldal erre irányuló funkciója aktív állapotú. A feliratkozáskor egyúttal önkéntesen hozzájárulsz a következő adataid kezeléséhez:

 • vezetéknév;
 • keresztnév;
 • e-mail cím.

Ha az adataidat pontatlanul adod meg, azért az adatkezelő nem tud felelősséget vállalni. Az adatok tárolása a MailerLite szoftveren történik. A megadott adatok kezeléséhez történt önkéntes hozzájárulást bármikor visszavonhatod. A hírlevél a feliratkozáskor megadott és megerősített e-mail címre érkezik.

MailerLite Adatvédelmi Irányelvek: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy 

Facebook Pixel:

Analitikai eszköz, mely a hirdetési tevékenység hatékonyságát méri és segít megismerni a weboldalon végzett látogatói műveleteket a Facebook-ról érkező felhasználókra vonatkozóan.

Facebook Adatvédelmi Irányelvek: 

https://www.facebook.com/about/privacy 

LinkedIn Pixel:

Analitikai eszköz, mely a hirdetési tevékenység hatékonyságát  méri és segít megismerni a weboldalon végzett látogatói műveleteket a LinkedIn-ről érkező felhasználókra vonatkozóan.

LinkedIn Adatvédelmi Irányelvek:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

3. Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja:

 • kapcsolattartás,
 • hírlevél küldése,
 • feliratkozók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése,
 • általános online marketing és remarketing,
 • felhasználói elégedettség mérése.

Leiratkozni bármely felhasználó az e-mailben található “Leiratkozás” gomb/felirat megnyomásával tud. Ettől függetlenül lehetősége van minden megküldött levélben saját adatainak további pontosítására is. A Google Analytics által használt adatok anonimak. Harmadik fél számára – az 5. pontban rögzített kivétellel – a kezelt adatok semmilyen körülmények között nem kerülnek kiadásra.

4. Az adatkezelés időtartama

A Google Analytics által létrehozott cookie-k 30 napig érvényesek, a session ID-k a honlap elhagyásakor törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat az adatkezelő az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig őrzi. A felhasználó kérésére az általa önkéntesen megadott adatok 10 munkanapon belül törlésre kerülnek. Az adatok törlésére vonatkozó igényét a felhasználó az info@allify-consulting.hu címen tudja bejelenteni. 

Az adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. Kivételt képez ez alól, hogy a felhasználó által leadott adatokat a hírlevél küldésének teljesítése céljából az adatkezelő a következő félnek átadja:

Név: UAB “MailerLite” 

Cím: J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania

Elérhetőség: info@mailerlite.com

A MailerLite adatkezelési nyilatkozata a következő linken elérhető: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

Az adatkezelő ezen kívül egyedül jogszabályi előírás alapján,  az abban meghatározott törvényi feltételek fennállta esetén továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságok részére.

6. Az adatkezelési szabályzat jogalapja, a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó önkéntes jóváhagyásával történik. 

A felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai:

 1. hozzáférési jog: A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a info@allify-consulting.hu címen a jelen adatkezelési nyilatkozat tartalmán túlmutatóan is, további tájékoztatást kérhet. 
 2. helyesbítési jog: amennyiben a felhasználó adatai változnak, vagy rosszul kerültek rögzítésre, kérheti az adatok helyesbítését, javítását és pontosítását.
 3. törlési jog:a felhasználó kérésére az általa megadott adatok 10 munkanapon belül törlésre kerülnek. A törlési igényt az info@allify-consulting.hu címen lehet bejelenteni.
 4. adatkezelés korlátozásához való jog: jogszabályban meghatározott esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása.
 5. adathordozhatósághoz való jog: a felhasználó kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adják ki részére, vagy külön ilyen kérés és felhatalmazás alapján az adatkezelő adja át közvetlenül más általa megjelölt szolgáltatónak.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az Allify-Consulting.hu a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli a következő lehetőségekkel élhet:

Adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelem esetén panaszt nyújthat be az illetékes hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

weboldal: https://naih.hu

A fentieken túlmenően az adatkezelővel szemben a személyes adatok megsértése esetén az adatkezelő székhelye szerint illetékes polgári bírósághoz lehet fordulni. Az adatvédelmi szabályokról az alábbi törvények nyújtanak tájékoztatást.

 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény (strasbourgi egyezmény-személyes adatok)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR rendelet)